LEDIG STILLING:

Statkraft søkjer fagarbeidar/ teknikar IKT

Om arbeidsgivar:

Statkraft er eit leiande internasjonalt selskap innan vasskraft og den største leverandøren av fornybar energi i Europa. Konsernet produserer vasskraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er ein global marknadsaktør innan energihandel og har 4500 tilsette i 17 land.

Statkraft region Midt-Norge har ansvar for drift og vedlikehald av vann- og vindkraftanlegg i Sogn, Møre og Romsdal og i Trøndelag. Anlegga blir drifta av fire kraftverksgrupper i samarbeid med regionskontoret i Gaupne.

Kraftverksgruppe Sogn har ansvar for drift og vedlikehald av 8 kraftverk som produserer til saman 3,4 TWh, og har i dag 34 tilsette. Kraftverksgruppa består av 3 vedlikehaldsgrupper med oppmøtestader i Gaupne, Vik og i Høyanger.


Vi søkjer ein ansvarsfull og fagleg dyktig person som jobbar godt saman med andre, og som er fleksibel i forhold til arbeidsoppg
åver og reising. Arbeidsområdet er heile kraftverksgruppa, medan oppmøtestad blir ein av dei tre lokasjonane i kraftverksgruppa.


Hovudoppgåver
vil vere:

 • Utføre dagleg vedlikehald og rehabilitering av regionen sine IKT-tekniske løysningar og utstyr til kraftverk og reguleringsområde
 • Tilsyn, tilstandsvurdering og feilsøking for å tilfredsstille interne og eksterne krav
 • Delta i prosjekt og vedlikehaldsarbeid i eiga kraftverksgruppe og andre kraftverksgrupper ved behov
 • Inngå i fagteam og bidra til effektiv utnytting av produksjonsressursane gjennom kostnadseffektivt vedlikehald i et langsiktig perspektiv.
 • Dokumentere vedlikehald i samsvar med interne krav og rutinar
 • Delta i utkallingsordning
 • Roller som AFA i henhold til FSE

Personlege eigenskapar og kompetanseområde:

 • Fagbrev som telekommunikasjonsmontør, automatikar eller dataelektronikar, eller anna relevant utdanning
 • Fagbrev som elektrikar (gruppe L) i tillegg er ein fordel
 • Tilleggskompetanse innan PLS lokalkontrollanlegg er ein fordel
 • Erfaring frå kraftverksbransjen er en fordel
 • Gode haldningar og sterk motivasjon knytt til HMS
 • Gode kommunikasjonsevner munnleg og skriftleg
 • Fordel med kjennskap til vedlikehaldssystem, avdelinga brukar SAP vedlikehaldssystem
 • Gode norsk- og engelskkunnskapar
 • Førarkort klasse B er nødvendig og andre sertifikat/godkjent opplæring er ein fordel

Statkraft forvaltar kritisk infrastruktur og tenester i fleire land. Søkjar må difor vere eigna for tryggleiksklarering og autorisasjon. 


Statkraft tilbyr

 • Fagleg og personleg utvikling i eit konsern i sterk vekst
 • Et godt arbeidsmiljø prega av kompetanse, ansvar og nyskaping
 • Mangfald med omsyn til alder, kjønn og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige vilkår og gode velferdsordningar

Kontaktpersonar:
IKT-koordinator, Morten Vigdal, 917 97 430.
Kraftsverkssjef, Inge Hass, 415 18 899


Søknadsfrist:
08.08.21

SØK HER

Powered by Labrador CMS