LEDIG STILLING:

SIMAS søkjer mekanikar/ vedlikehaldsansvarleg

Om SIMAS IKS:

SIMAS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane i Sogn. Selskapet har som formål å handsame avfall frå hushaldningar og verksemder.

SIMAS har ein god del utstyr som maskiner, bilar og containerar som me ynskjer å vedlikehalde meir i eigen regi.

Oppgåver for stillinga

 • Hovudansvar for drifting av verkstaden
 • Sikre at det blir jobba systematisk med førebyggjande vedlikehald
 • Utføre lett vedlikehald og reparasjon på maskiner og utstyr
 • Innkjøp og lagerføring av forbruksmateriell innanfor mandat og budsjettramme
 • Planlegge verkstadtimar, følgje opp alle einingar med tanke på service, PKK, reparasjonar mm.
 • Skal jobbe aktivt for implementering av vedlikehald i kvalitetssystemet vårt
 • Ta del i dagleg drift ved behov
 • Rapporterer direkte til produksjonsleiar

Ynskjeleg utdanning/praksis

 • Fagbrev mekanikar eller relevant utdanning/erfaring innan mekaniske fag
 • Erfaring med sveising
 • Erfaring med hydraulisk utstyr
 • Grunnleggjande IT-kunnskap
 • Fordel med sertifikat for truck og kran
 • Fordel med maskinførarbevis
 • Fordel med sertifikat kl. CE

For stillinga søkjer me etter personar som

 • Ser moglegheiter og tek initiativ til forbetringar
 • Er strukturert, systematisk og har ei planmessig tilnærming til arbeidet
 • Er tydeleg og målretta
 • Kan arbeide sjølvstendig og samarbeide godt med andre
 • Villeg til å setje seg inn i og lære nye ting
 • God kommunikasjonsevne, skriftleg og munnleg
 • Kan ta eit ekstra tak når det trengs

Me kan tilby

 • Varierte og meiningsfylte arbeidsoppgåver hjå ein viktig miljøaktør i Sogn
 • Naudsynt opplæring, kurs og rettleiing
 • Løn i.h.t. eigen lønstabell med pensjonsordning i KLP

..

Spørsmål om stillinga rettast til produksjonsleiar Frode Tjønn på telefon 468 37 494.

Søknadsfrist: 06.06.2022

SØK HER

Powered by Labrador CMS