LEDIG STILLING:

Lærdal kommune søkjer helsefagarbeider heimesjukepleie

Ynskjer du deg ein spanande jobb med faglege utfordringar, og mulegheit forutvikling?

Då ser me etter akkurat deg! Pleie og omsorg i Lærdal kommune treng helsefagarbeidarar/ hjelpepleiarar til stillingar i heimesjukepleien.

Dine oppgåver vil være å gje hjelp og rettleiing ved sjukdom og nedsett funksjonsevne, slik at brukaren opplever å meistre sin sjukdom/ helseplage i størst mogleg grad. Du vil jobbe samen i team med anna helsefagleg personell, og ha ansvar for å utøve forsvarleg hjelp, pleie og omsorg. Tverrfagleg samarbeid med brukarane i fokus, der meistring av eige liv for brukaren er målsetnaden.

Som helsefagarbeider/hjelpepleier vil du arbeide systematisk med velferdsteknologi, ernæring, medikamenthandtering, kvardagsrehabilitering og mykje meir.

Er dette deg?

- Høg arbeidsmoral

- Ynskjer faglag og personleg utvikling

- Trivest med menneske

- Fleksibel og god på samhandling - finn den beste løsningen

- Serviceinnstilt og positiv

- Handlingsorientert og ansvarsbevisst

- Evne til å arbeide i eit hektisk miljø

Om du kjenner deg igjen, ynskjer me oss gjerne ein søknad frå deg!

Me har ledig:

- 80 % fast stilling som helsefagarbeider

- 90 % fast stilling som helsefagarbeider

- Fleire stillingar knytt til helg/ tilkalling (studentar på helsefag vert oppfordra til å søkje)

Stillingane har turnus med arbeid kvar 3.helg.

Hjå oss får du:

- Godt arbeidsmiljø blant flotte kollegaer!

- Fagleg utvikling

- Mulegheitt til å påvirke eigen arbeidskvardag

- Mulegheit for vidareutdanning med økonomisk støtte

- Kompensasjon som rettleiar for lærlingar

- Støttande leiing

- Gode pensjonsordningar, ulykkes- og gruppelivsforsikring

Kva kvalifikasjonar me krev:

- Autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier

- Førerkort klasse B - godkjent i Norge er føretrekt

- Gyldig politiattest

- Gyldig arbeids- og opphaldsløyve

- Gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg

Lønnsvilkår:

- lønn etter tariff

- 2 % pensjonsinnbetaling KLP

Om arbeidsgjevaren:

Lærdal kommune søker motiverte medarbeidarar som er kompetente, opne, pålitelege og samfunnsengasjerte.

Kvalitet i tenestene vert skapte gjennom godt arbeidsmiljø og mangfald blant tilsette.

Ved Lærdal bu og omsorgsheim er det 22 plassar, 4 korttid og 18 langtids plassar. I tillegg har vi eige kjøkken, fysio/ergoterapeut, fagkoordinator, demenskoordinator og ein aktivitør som skapar liv og røre!

Heimebasert omsorg yter tenester til 12 heildøgns bemann omsorgsbustader, i tillegg til alle flotte teneste mottakarane våre rundt om i bygda. Vi er sirka 75 tilsette i stort og smått, og kanskje vert du vår nye kollega!

Send søknaden via:

Lærdal kommune si heimeside: www.laerdal.kommune.no under fana "ledige stillingar".

Søknadsfrist 10.08.2022

Kontaktperson
Toril Tørvi Grøthe, Einingsleiar pleie og omsorg, tlf: 91360633, mobil: 91360633, toril.torvi@laerdal.kommune.no.

SØK HER

Powered by Labrador CMS